Altijd de juiste prijs op Beslist.nl

Beslist.nl

Beslist.nl is een van de grotere vergelijkingssites van Nederland en hier is het ontzettend belangrijk dat je prijzen goed zijn. Consumenten zoeken een product en zien vervolgens de aanbieders met hun prijzen. Simpel gezegd zou je kunnen stellen dat hier alleen de prijs ertoe doet. SlimstePrijs scant Beslist.nl en hier kan je voor jouw producten dus precies uithalen welke concurrenten hier adverteren en wat hun prijzen zijn.

 

Goedkoopste op Beslist.nl

De prijsvergelijker van SlimstePrijs controleert dagelijks, wekelijks of maandelijks jouw prijzen en vergelijkt dit met andere prijzen op Beslist.nl. Vind de software hogere prijzen op Beslist.nl, dan zal jou worden aangeraden om ook jouw prijs te verhogen. Als een concurrent hetzelfde product goedkoper aanbiedt, zal de software jouw aanraden om het product tegen een lagere prijs aan te bieden, mits dit nog past binnen de door jou ingestelde marges. Je kunt zelf instellen welke minimale en maximale marges je wilt aanhouden, zodat je nooit verlies draait op een product.

Door in te loggen bij SlimstePrijs kan je dagelijks inzien met welke prijzen je kunt stijgen en dalen. Daarnaast kan je ervoor kiezen om onze prijzentool automatisch de prijzen te laten aanpassen. Dit bespaart jou elke dag veel werk en je bent altijd de goedkoopste.

 

Volledig overzicht van Beslist.nl in het dashboard

Als je inlogt op de site van Slimsteprijs.nl, kun je in het dashboard precies zien welke concurrenten jij hebt op Beslist.nl. Niet alleen voor een specifiek product, maar voor alle producten die je aanbiedt. Hier kun je vervolgens op inspelen. Er is misschien wel een concurrent die het product goedkoper aanbiedt, maar die 2 weken levertijd heeft terwijl jij binnen een dag kunt leveren. Men wil dan best iets meer betalen. Je kunt in het systeem bepaalde concurrenten uitsluiten. De software neemt die concurrent dan niet meer mee in de vergelijking.  

 

Dynamic Pricing

Alleen met je goedkoopste producten op Beslist.nl

De prijsvergelijker van SlimstePrijs bepaald elke dag, week of maand wat de beste prijs is voor jouw producten. Dit kan via een productfeed naar Beslist.nl gestuurd worden. Daarnaast kunnen we ook alleen de producten waarmee jij het goedkoopste bent naar Beslist.nl toesturen. Zo gaat jouw reclamebudget niet op aan producten waarmee je niet de goedkoopste bent.

 

We kunnen dit ook combineren met de voorraad. Als jouw product het goedkoopste is en je hebt het op voorraad, sturen we deze door naar Beslist.nl en wordt dit dagelijks opnieuw bekeken. Het klinkt zo logisch om alleen te adverteren met producten die op voorraad zijn, maar toch gebeurt dit vaak niet, zonde van het geld dat dit elke dag kost.

 

Logo SlimstePrijs 2 Checker
dynamicpricing bol.com
dynamicpricing beslist.nl
Google shopping logo 2
× Hoe kan ik je helpen?